Hacham Haim Shaoul Douek - Media
Hacham Haim Shaoul Douek - Media
Haim Shaoul Douek (1857-1933)
Rabbi Haim Shaul Dwek